Widocznie pan premier nie zdązył pomysleć, jak to będzie w przypadku dwóch gejów.Jak to nie zdążył? Przecież to oczywiste, że zapładniana będzie żm)d!Pozarawiao-n))

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS